اقدامات احتیاطی برای برج چیست؟

A10
آ.نصب تاورکرین باید زمانی انجام شود که سرعت باد در بالاترین نقطه تاورکرین از 8 متر بر ثانیه بیشتر نباشد.

بباید مراحل نصب برج را دنبال کرد.

جدر انتخاب نقاط بالابر دقت کنید و ابزارهای بالابر را با طول مناسب و کیفیت مطمئن با توجه به قطعات بالابر انتخاب کنید.

دتمامی پین های جداشدنی هر قسمت از تاورکرین، پیچ و مهره های متصل به بدنه برج همگی از قطعات ویژه هستند و کاربران مجاز به تعویض آن ها به دلخواه خود نیستند.
A11
ه.وسایل حفاظت ایمنی مانند پله برقی، سکوها و نرده های محافظ باید نصب و استفاده شوند.

f.تعداد وزنه های تعادل باید به درستی با توجه به طول بوم تعیین شود (به فصل های مرتبط مراجعه کنید).قبل از نصب بوم باید یک وزنه تعادل 2.65 تنی روی بازوی تعادل نصب شود.مراقب باشید از این عدد تجاوز نکنید.

g.پس از نصب بوم، بلند کردن بوم تا زمانی که وزنه تعادل مشخص شده بر روی بوم تعادل نصب نشود اکیدا ممنوع است.

ساعتنصب بخش استاندارد و بخش تقویت شده نباید خودسرانه تعویض شود، در غیر این صورت جک کردن امکان پذیر نیست.

من.بخش استاندارد عمومی تنها پس از نصب 5 بخش از بخش استاندارد تقویت بدنه برج قابل نصب است.


زمان ارسال: مارس-07-2022